C C C C A+ A A- X

Съобщение

Днес  01.12.2019 г. стартира новия сайт на Районен съд - Дряново

 

Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители

 

       Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

                                                                                                                                     ПРЕПИС!

                      З  А  П  О  В  Е  Д

                         № РД 13-143

 

    гр. Дряново, 11 ноември 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 39/ 10.11.2020г., с което са актуализирани  Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия (приети с решение на Съдийската колегия по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

         Съдиите и съдебните служители да работят по график съобразно епидемичната обстановка в региона и броя на заболелите магистрати и съдебни служители при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 е отминала.    

 

Съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.

 

Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, до отпадане на риска от заразата с COVID-19.

 

Всички входящи документи, по които се образуват дела в съда да се разпределят в Системата за случайно разпределение на делата от дежурния съдия при спазване на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, приети с решение на Общото събрание на съдиите от Районен съд Габрово, Районен съд Дряново и Районен съд Трявна, проведено на 29.03.2018г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите и служителите за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се обяви на таблото за съобщения на Районен съд - Дряново и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

  АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                  РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО: /П/

                                     (Мариета Спасова)   

 

                                                                             

 Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  Д Р Я Н О В О

                                                                                                                                   Препис!

               

                   З  А  П  О  В  Е  Д

                       № РД 13-70

                        гр. Дряново

                   30 април 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт и във връзка с решение по Протокол № 14/28.04.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на ВСС, по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.

                                                                                                           Н А Р Е Ж Д А М:

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа да се извършват по телефона или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се спазват противоепидемичните мерки против разпространението на COVID-19.

Настоящата заповед отменя т. 5 и т. 6 от Заповед № РД 13-46/18.03.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите и служителите за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се обяви на таблото за съобщения на Районен съд -  Дряново и да се публикува на интернет страницата на съда.

                Емилия Дишева                                                 

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН  РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД  - ДРЯНОВО: /п/

Заповед № РД-13-66/21.04.2020 г.        

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. се ЗАБРАНЯВА достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела.

Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

Справките по дела ще се извършват САМО по телефон на служба „Деловодство“ – 0676/73312 или по електронен път на следния електронен адрес: raionen_sad_drianovo@abv.bg.

По изключение ще се допускат граждани, които подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост при спазване правилата за достъп до сградата.

Лица с грипоподобни симптоми и повишена температура няма да се допускат в съдебната сграда.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. се ЗАБРАНЯВА достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела.

Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

Справките по дела ще се извършват САМО по телефон на служба „Деловодство“ – 0676/73312 или по електронен път на следния електронен адрес: raionen_sad_drianovo@abv.bg.

Свидетелства за съдимост ще се издават само по електронен път с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

 

 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

Със заповед на Административния ръководител – председател на Районен съд - Дряново се прекратява разглеждането на дела в открити съдебни заседания в Районен съд – Дряново за периода 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г. включително, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.

Районен съд - Дряново апелира всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусните заболявания, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми. Гражданите могат да подават заявления, молби и други документи по делата на следните електронни адреси: raionen_sad_drianovo@abv.bg , dryanovo-rs@justice.bg

Справки по делата може да се извършват освен чрез посочените електронни адреси и на следния телефон: 0676/73312 - служба „Деловодство“.

 

31 АВГУСТ 2009

Добре дошли


 

Създадохме тази страница с желанието да подобрим образа на съдебната власт
сред обществото, да повишим доверието в съдебната система, да постигнем
прозрачност и обективност при информирането на гражданите. Нашата цел е да
Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд
и всички услуги, от които имате нужда.

Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на
информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате
въпроси, свързани с работата на съдебната администрация. Моля, не се
колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация