C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

Районен съд - Дряново в своята дейност прилага гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

 

             Районен съд - Дряново с настоящото Ви информира за извършваните от него дейности по обработване на личните данни, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

 1. Данни за администратора и контакт с него.

           Районен съд - Дряново е администратор на лични данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на задължения по договори, по които съдът е страна.

Седалището на администратора и адресът на управление е град Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 21. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Районен съд - Дряново като администратор на лични данни или лично да подадете исканията си в регистратурата на съда, която се намира на партера в Съдебната палата - Дряново.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: raionen_sad_drianovo@abv.bg или да изпращате по факс: +359 676 75567.

 

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Районен съд - Дряново.

Районен съд - Дряново обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

2.1.Упражняване на правомощията на Районен съд - Дряново и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, § 1, букви „ в " и „ д " от Общия регламент относно защитата на данните).

2.2. На лица (страни и техни процесуални представители, свидетели), които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние, които се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

2.3. На вещи лица, преводачи, назначени по образуваните в Районен съд – Дряново дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения.

           2.4. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл.6, § 1, б. „в" и чл. 9 § 2 б. „б" от Регламента).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Районен съд - Дряново и на субекти, изпълнители по договори и представители на юридически лица - изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

2.5. Искания по Закона за достъп до обществена информация.

Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Дряново предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

2.6. Инициативи на Районен съд – Дряново с обществено значими цели  (на основание чл. 6, § 1, буква „а“ и чл. 9, § 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. В зависимост от инициативата данните могат да са свързани с физическа, културна и друга идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

 

Когато Районен съд - Дряново обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването за целта, отразена в съгласието.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

 1. Категории получатели на лични данни извън Районен съд - Дряново.

Районен съд - Дряново разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

 1. държавни органи, в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства, Национално бюро за правна помощ и др.);
 2. банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на работещите, експертите, съдебните заседатели, преводачите и други
  участници в съдебните дела по описа на Районен съд - Дряново и на лицата, с които съдът е сключил договор по ЗЗД;
 3. за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция
  до физически лица.
 4. Срок на съхранение на данните.

Като администратор на данни Районен съд - Дряново прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. В зависимост от данните е и срокът на съхранение. Сроковете за съхранение на документите, съдържащи лични данни, са регламентирани в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд -Дряново и са съобразени със ЗНАФ и ПАС. Определените документи за постоянно запазване се предават в Централния държавен архив на основание чл. 48 от Закона за Националния архивен фонд.

 1.  Права на физическите лица - субекти на данни.
            Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

- Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

- Право на коригиране на неточни или непълни данни;

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 - лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и др.);

- Право на ограничаване на обработването;

            - Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд - Дряново писмено или по електронен път, което следва да е направено конкретно. В искането следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд - Дряново, като посочите и адреса за кореспонденция с Вас.

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 1. Предаване на лични данни на трети страни или международни организации.

Районен съд - Дряново предоставя лични данни в трети страни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки.

 1. Въведени от Районен съд - Дряново мерки за защита на личните данни.

            В Районен съд - Дряново се прилагат организационни и технически мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.

 1. Значение на предоставените личните данни.

Районен съд - Дряново обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законовите му задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да ги предоставите за целта, отразена в съгласието. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на събирането и по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

 1. От какви източници получаваме лични данни.
   Обработваните от Районен съд - Дряново лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените в нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, зaявления и други, или в други документи, предоставяни от публични органи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация