C C C C A+ A A- X

Новини

                                                                             

                                                                               Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

 

                                                                                                                                                                             ПРЕПИС!

                                                                                               З  А  П  О  В  Е  Д

 

                                                                                                   № РД 13-81

                                                                                  гр. Дряново, 28 май 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт и във връзка с решение по Протокол № 15/12.05.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия, изменено с решение по протокол № 16/19.05.2020 г.

 

                                                                                              Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Относно достъпа до съдебната сграда.

            В Съдебната палата да се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията.

            На първия етаж на сградата да се въведе еднопосочност на движението.

            Допускане на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело. Участниците в следващи заседания изчакват пред съдебната сграда, поради невъзможност за осигуряване на дистанция между лицата във фоайето на съда съобразно указанията на здравните органи.

В съдебната сграда няма да се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването. Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят маски. В случай, че нямат, ще бъдат осигурени и налични на входа.

При въведено от Регионална здравна инспекция Габрово ограничение в придвижването (пълно или частично) да не се допуска в съдебната сграда живеещи в ограничената територия лица.

Адвокати и страни за справка в регистратурата на съда и Бюро съдимост ще се допускат при спазване на дистанция между лицата съобразно указанията на здравните органи при влизане в сградата и пред помещенията.

Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на “едно гише”, което се намира в Регистратурата на първия етаж на сградата. Предприети са всички необходими мерки за защита – изградена плексигласова преграда и осигурени дезинфектанти. В помещението се допуска влизане на не повече от един човек. Справки чрез физически достъп до делата може да се осъществява и след подаване на предварителна заявка (по телефон или електронна поща) от страна или нейн пълномощник, при съставен график за посещение с ограничаване продължителността на престоя и броя на посетителите съобразно изискванията за физическа дистанция между лицата.

Достъпът до пейките, намиращи се на първия етаж на сградата, да се ограничи чрез специални ленти, непозволяващи ползването им.

По делата не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства.

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебната зала да се допускат журналисти, след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Съдебните протоколи от проведените заседания да се обявяват публично, когато това е възможно.

Наред с дезинфекцията на всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебната власт, да се дезинфекцират и конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана.

 1. Относно режима на достъп до съдебната зала и провеждане на открити съдебни заседания.

Призованите лица за насрочените за деня дела се допускат непосредствени преди предстоящото съдебно заседание. Участниците в следващите заседания изчакват пред съдебната сграда, поради невъзможност за осигуряване на дистанция между лицата съгласно указанията на здравните органи във фоайето на съда.

В съдебната зала влизат само участниците – страни и адвокати в конкретното производство. Вещите лица изчакват извън залата до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им напускат съдебната зала и сградата, освен ако  съдебният състав не реши друго.

Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график, може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период след отпадане на опасността от заболяването. На надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно.

В случай, че не е възможно провеждане на съдебно заседание в предварително определената времева рамка, следва със знанието на административния ръководител да се предприемат действия за уведомяване на служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим за възможна забава в определен график за деня. В случай на предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.

 1. Относно работата на службите / деловодствата.

В регистратурата на съда на първия етаж, определена за работа с граждани и адвокати да се допуска не повече от един посетител.

Допуска се по един адвокат, който да се запознава с материалите по конкретно дело. След всеки посетител да се дезинфекцира с препарат.

С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебната сграда и посетителите се определят следните часове за работа с граждани и адвокати : сутрин от 09,00- 12,00 часа и след обяд от 14,00 – 17,00 ч. През времето от 08,00 до 09,00 ч. и от 12,00 до 14,00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп. Посоченият режим се отнася за работата на Бюро съдимост и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

Службите на общата администрация да работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати при същия работен график сутрин от 09,00- 12,00 часа и след обяд от 14,00 – 17,00 ч.

Изплащането на възнагражденията вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се организират при възможност по банков път, при невъзможност – всеки понеделник и сряда от месеца в рамките на обявения работен график на службите.

 1. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път. Информация по електронен път или по телефона.

Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявения електронен адрес на съда – raionen_sad_drianovo@abv.bg

За справки и въпроси по дела всяко лице може да се свърже със служба “Деловодство” на телфон 0676/73312

Съдебни книжа ще се изпращат по електронен път на заявените от страните и/ или техните представители електронни адреси.

При възможност на вещите лица да се изпращат на заявен от тях електронен адрес необходимите книжа за изготвяне на експертизата, както и входиране на готовите експертизи по електронен път.

При възможност призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. В случай, че по делото не е известен телефон или електронен адрес за призоваване, призовки, съобщения и други книжа да се връчват на хартиен носител по предвидения в процесуалните закони ред.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Районен съд - Дряново за сведение на всички заинтересувани.

 

 

                                                                                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                                    РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО: /П/

                                                                                                                                                                 (Мариета Спасова)   

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

 

 

                                                                                       Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

                                                                                                            З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                                                                                                                                  ПРЕПИС!

                                                                                                               № РД 13-75

                                                                                                 гр. Дряново, 14 май 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт и във връзка с решение по Протокол № 15/ 12.05.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия

 

                                                                                                        Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Относно достъпа до съдебната сграда.

            В Съдебната палата да се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги, включително и във връзка с дейността на Бюро съдимост, на държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията.

            На първия етаж на сградата да се въведе еднопосочност на движението.

            Допускане на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело. Участниците в следващи заседания изчакват пред съдебната сграда, поради невъзможност за осигуряване на дистанция между лицата във фоайето на съда съобразно указанията на здравните органи.

В съдебната сграда няма да се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването. Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят маски и ръкавици. В случай, че нямат, ще бъдат осигурени и налични на входа.

Адвокати и страни за справка в регистратурата на съда и Бюро съдимост ще се допускат при спазване на дистанция между лицата съобразно указанията на здравните органи при влизане в сградата и пред помещенията.

Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на “едно гише”, което се намира в Регистратурата на първия етаж на сградата. Предприети са всички необходими мерки за защита – изградена плексигласова преграда и осигурени дезинфектанти. В помещението се допуска влизане на не повече от един човек. Справки чрез физически достъп до делата може да се осъществява и след подаване на предварителна заявка (по телефон или електронна поща) от страна или нейн пълномощник, при съставен график за посещение с ограничаване продължителността на престоя и броя на посетителите съобразно изискванията за физическа дистанция между лицата.

Достъпът до пейките, намиращи се на първия етаж на сградата, да се ограничи чрез специални ленти, непозволяващи ползването им.

По делата не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства.

Съдебните протоколи от проведените заседания да се обявяват публично, когато това е възможно.

Наред с дезинфекцията на всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебната власт, да се дезинфекцират и конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана.

 1. Относно режима на достъп до съдебната зала и провеждане на открити съдебни заседания.

Призованите лица за насрочените за деня дела се допускат непосредствени преди предстоящото съдебно заседание. Участниците в следващите заседания изчакват пред съдебната сграда, поради невъзможност за осигуряване на дистанция между лицата съгласно указанията на здравните органи във фоайето на съда.

В съдебната зала влизат само участниците – страни и адвокати в конкретното производство. Вещите лица изчакват извън залата до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им напускат съдебната зала и сградата, освен ако  съдебният състав не реши друго.

Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график, може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период след отпадане на опасността от заболяването. На надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно.

В случай, че не е възможно провеждане на съдебно заседание в предварително определената времева рамка, следва със знанието на административния ръководител да се предприемат действия за уведомяване на служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим за възможна забава в определен график за деня. В случай на предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.

 1. Относно работата на службите / деловодствата.

В регистратурата на съда на първия етаж, определена за работа с граждани и адвокати да се допуска не повече от един посетител.

Допуска се по един адвокат, който да се запознава с материалите по конкретно дело. След всеки посетител да се дезинфекцира с препарат.

С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебната сграда и посетителите се определят следните часове за работа с граждани и адвокати : сутрин от 09,00- 12,00 часа и след обяд от 14,00 – 17,00 ч. През времето от 08,00 до 09,00 ч. и от 12,00 до 14,00 ч. да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп. Посоченият режим се отнася за работата на Бюро съдимост и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.

Службите на общата администрация да работят с вещи лица, съдебни заседатели, граждани и адвокати при същия работен график сутрин от 09,00- 12,00 часа и след обяд от 14,00 – 17,00 ч.

Изплащането на възнагражденията вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се организират при възможност по банков път, при невъзможност – всеки понеделник и сряда от месеца в рамките на обявения работен график на службите.

 1. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път. Информация по електронен път или по телефона.

Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявения електронен адрес на съда – raionen_sad_drianovo@abv.bg

За справки и въпроси по дела всяко лице може да се свърже със служба “Деловодство” не телфон 0676/73312.

Съдебни книжа ще се изпращат по електронен път на заявените от страните и/ или техните представители електронни адреси.

При възможност на вещите лица да се изпращат на заявен от тях електронен адрес необходимите книжа за изготвяне на експертизата, както и входиране на готовите експертизи по електронен път.

При възможност призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. В случай, че по делото не е известен телефон или електронен адрес за призоваване, призовки, съобщения и други книжа да се връчват на хартиен носител по предвидения в процесуалните закони ред.

 

Настоящата заповед и приетите Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия да се обяват на интернет страницата на Районен съд Дряново за сведение на всички заинтересувани.

 

                                                                                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                                            РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО: /П/

                                                                                                                                                                             (Мариета Спасова)   

 

 

 

                                                                                      Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

                                                                                                                                                                             Препис!

                                                                                                           З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                                                № РД 13-70

                                                                                                гр. Дряново, 30 април 2020 година

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт и във връзка с решение по Протокол № 14/28.04.2020 г. от заседание на Съдийската колегия на ВСС, по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г.

 

                                                                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа да се извършват по телефона или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се спазват противоепидемичните мерки против разпространението на COVID-19.

Настоящата заповед отменя т. 5 и т. 6 от Заповед № РД 13-46/18.03.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите и служителите за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се обяви на таблото за съобщения на Районен съд -  Дряново и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

                                                                                             Емилия Дишева                                                         

                                                                                                                И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                 РАЙОНЕН СЪД  - ДРЯНОВО: /п/

                                                                                                                  Заповед № РД-13-66/21.04.2020 г.    

 

    

                                                                            Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

                                                                                                                                                                   ПРЕПИС!

                                                                                             З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                               № РД 13-63

                                                                           гр. Дряново, 09 април 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт по повод решение на Народното събрание на Република България за удължаване срока на обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ бр. 34/ 09.04.2020 г.)

 

                                                                                         Н А Р Е Ж Д А М:

         ИЗМЕНЯМ Заповед № РД 13-55/08.04.2020г. в частта относно т. 1 и т. 2, както следва:

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 13 март 2020 г. – 13 май 2020 г. включително, с изключение на :

 

- Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по глава пета, Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;

- Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;

- Дела по чл. 355 от Наказателния кодекс;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и по чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение.

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ разглеждането на всички видове граждански дела за периода на обявеното извънредно положение 13 март 2020 г. – 13 май 2020 г. включително, с изключение на:

 

- Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Делата по Закона за защита от домашно насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Обезпечителните производства;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Искания по Закона за електронните съобщения;

- Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

 

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите и служителите за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се обяви на таблото за съобщения на Районен съд - Дряново и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

                                                                                                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО: /П/

                                                                                                                                                                           (Мариета Спасова)   

 

                                                                                     Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д  -  Д Р Я Н О В О

                                                                                                                                                                                                             ПРЕПИС!

                                                                                                     З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                                                           № РД 13-55

                                                                                          гр. Дряново, 08 април 2020 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 Закона за съдебната власт по повод решение на Народното събрание на Република България за удължаване срока на обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/ 07.04.2020г., с което са приети административни решения във връзка с работата на съдилищата в рамките на извънредното положение

 

                                                                                     Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 13 март 2020 г. – 13 май 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Мерките по чл. 72 и чл. 73 от НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и по чл. 159а от НПК;

- Делата по чл. 225, ал. 6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК.

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВАМ разглеждането на всички видове граждански дела за периода на обявеното извънредно положение 13 март 2020 г. – 13 май 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

 

 1. Всички останали дела, извън посочените по т. 1 и 2 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение. Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.

 

 1. Образуването и администрирането на дела да се извършва при спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 от решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/ 15.03.2020г. и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт. 

 

 1. Произнасянето в закрито заседание да се извършва в графика на съдебния състав по дежурство.

 

 1. При спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 от решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/ 15.03.2020г. изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодна програма от съответния съдия докладчик в графика по дежурство.

 

 1. Изготвените съдебни актове да се публикуват на интернет страницата на Районен съд Дряново, като съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното положение.
 2. По висящите дела и новообразуваните дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията по т.т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г.

            Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-53 от 31.03.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите и служителите за сведение и изпълнение.

 

Препис от заповедта да се обяви на таблото за съобщения на Районен съд - Дряново и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

                                                                                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                                             РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО: /П/

                                                                                                                                                                    (Мариета Спасова)   

 

     

 

ЗАПОВЕД № 13-53 / 31.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-52 / 31.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-46 / 18.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-45 / 18.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-41 / 16.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-40 / 16.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-39 / 16.03.2020

ЗАПОВЕД № 13-37 / 11.03.2020

   

                                                                                      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) в периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. се ЗАБРАНЯВА достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела.

Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.

Справките по дела ще се извършват САМО по телефон на служба „Деловодство“ – 0676/73312 или по електронен път на следния електронен адрес: raionen_sad_drianovo@abv.bg.

Свидетелства за съдимост ще се издават само по електронен път с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

 

                                                                                       ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на Административния ръководител – председател на Районен съд - Дряново се прекратява разглеждането на дела в открити съдебни заседания в Районен съд – Дряново за периода 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г. включително, с изключение на случаите изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ.

 

Районен съд - Дряново апелира всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусните заболявания, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми. Гражданите могат да подават заявления, молби и други документи по делата на следните електронни адреси: raionen_sad_drianovo@abv.bg , dryanovo-rs@justice.bg

 

Справки по делата може да се извършват освен чрез посочените електронни адреси и на следния телефон: 0676/73312 - служба „Деловодство“.

 

                                                                 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация